Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacy beleid

Copyright © 2008 Creative Solutions, Verbistlaan 10, B-2270 Herenthout, tel. 014.700.543, gsm 0748.47.10.97, e-mail: info@creso.be, website: http://www.creso.be.

Creative Solutions respecteert de gedragscode van FeWeb, de Federatie van Webontwikkelaars.
U kunt deze nalezen op www.feweb.be/gedragscode.

De hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website.
Door gebruik van deze website aanvaardt u die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Creative Solutions behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De vernieuwde versie van de gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de website en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Alle vermelde prijzen op deze website zijn in euro en exclusief 21% btw tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, typfouten of vergissingen.

De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. Creative Solutions behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Creative Solutions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens van de website.
Zodra Creative Solutions op de hoogte gesteld wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, zullen de nodige stappen ondernomen worden ter verbetering of aanvulling van deze gegevens.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie net als de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De weergave van de website kan verschillen naargelang de gebruikte browser en beschikbare plugins. Voor de technische realisatie van de website wordt gebruik gemaakt van de meest gebruikelijke en gangbare technieken.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, animaties, scripts en andere onderdelen van deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Creative Solutions geeft u echter de toelating om de vermelde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor persoonlijke doeleinden worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Creative Solutions.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar ervan.
Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Creative Solutions heeft niet noodzakelijk zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.
De opname van links naar deze websites betekent niet dat Creative Solutions de elementen goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Creative Solutions en de eigenaars van deze sites.

Het is de bezoeker van deze website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, een koppeling aan te brengen tussen zijn of haar website en deze website, tenzij deze link geen directe of indirecte schade berokkent aan Creative Solutions of de opdrachtgever van deze website.

Indien u persoonlijke gegevens doorgeeft, zijn deze gegevens onderhevig aan de Belgische wetten op het gebied van de privacywetgeving van 8 december 1992.
Dat betekent ondermeer dat uw gegevens, indien u dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd worden. Creative Solutions en/of de opdrachtgever van deze website is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens.
Creative Solutions verbindt zich er toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de uw expliciete toestemming.
Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie: http://www.privacy.fgov.be.

Creative Solutions behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot verzonden of gepubliceerde berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien er een vermoeden bestaat dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten.
Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Creative Solutions alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in discussiegroepen, gastenboeken of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Indien u meent dat de inhoud betreffende deze website een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om Creative Solutions hiervan meteen op de hoogte te brengen. Creative Solutions zal alle beschikbare mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Telkens wanneer u de website bezoekt worden bepaalde gegevens verzameld via de pagina's die u raadpleegt. Die informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en laat in geen geval toe u te identificeren.

Om u een optimale service aan te bieden kan gebruik gemaakt worden van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt.
U beschikt ook over de mogelijkheid om uw browser zodanig te configureren dat u gewaarschuwd wordt telkens cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan verhindert wordt.

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Laatste wijziging: januari 2008.

Creative Solutions © 2008 - alle rechten voorbehouden.
Teksten, lay-out, afbeeldingen, animaties, scripts en andere onderdelen van deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Creative Solutions geeft u echter de toelating om de vermelde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor persoonlijke doeleinden worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Creative Solutions.